Statut Fundacji na Rzecz Osób Chorych Psychicznie ,,Miłorząb”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Fundacja na rzecz wspierania osób chorych psychicznie i ich rodzin działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dn. 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

2) Fundacja została ustanowiona przez Iwonę Bus, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jakuba Skonecznego w jego kancelarii notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60 w dniu 14.12.2010r.

§ 2.

1) Siedzibą Fundacji jest Łódź.

2) Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3) Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1) Fundacja posiada osobowość prawną.

2) Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

3) Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego – Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

4) Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 6. Statutu Fundacji.

§ 4.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

1) Celem Fundacji jest działalność społeczna i zdrowotna szczególnie w zakresie wspierania osób przewlekle chorych psychicznie (przede wszystkim tych dotkniętych chorobą Alzheimera) i ich rodzin.

2) Fundacja realizuje swoje cele w ramach realizacji działalności pożytku publicznego poprzez:

 • a) organizowanie warsztatów zajęciowych, w tym zajęć sportowych, dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów,
 • b) integracja społeczna osób chorych i zdrowych poprzez wzajemne kontakty interpersonalne i udział w zajęciach terapeutycznych,
 • c) wsparcie psychologiczne dla rodzin/opiekunów osób przewlekle chorych psychicznie,
 • d) upowszechnianie wiedzy na temat choroby Alzheimera w prasie medycznej,
 • e) organizowanie szkoleń i propagowanie rozwoju edukacji społecznej mającej na celu akceptacje osób cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne i włączeniu ich jak najpełniej w życie społeczne,
 • f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

3) W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych działalność określona w ust. 2 może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiających określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4) Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 • a) PKD 85-52 Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • b) PKD 85-51Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i edukacyjnych

5) Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 • a) PKD 85-60 Z działalność wspomagającą edukację

6) Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1) Fundusz założycielski wynosi 4000 zł (cztery tysiące złotych).

2) Majątkiem Fundacji są jej fundusze, w tym fundusz założycielski, darowizny oraz inne składniki mienia, które Fundacja nabyła podczas swojej działalności.

§ 8.

1) Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 • a) darowizn, spadków, zapisów;
 • b) dotacji i subwencji osób prawnych;
 • c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • d) dochodów z majątku fundacji;
 • e) odsetek bankowych;
 • f) dochodów z działalności gospodarczej;
 • g) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • h) wpłat 1% podatku od podatników.

2) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na cele statutowe.

3) Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 9.

1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3) Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

4) Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

5) Zakres gospodarczego działania Fundacji obejmuje (według Polskiej Działalności Gospodarczej 2007 ):

 • a) PKD 55.10. Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • b) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rozdział V. Władze Fundacji.

§ 10.

1) Władzami Fundacji są :

 • a) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 • b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji.

§ 11.

1) Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2) Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Fundator wskazuje z grona Rady Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3) Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

4) Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 • a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu,
 • b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 • c) śmierci członka.

5) Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

6) Członkowie Rady:

 • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VII. Zadania Rady Fundacji

§ 12.

1) Do zadań Rady należy w szczególności:

 • a) wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 • e) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacja lub o likwidacji Fundacji,
 • f) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13.

1) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2) Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3.) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4) Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5) Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6) Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7) Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział VIII. Zarząd Fundacji.

§ 14.

1) Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.

3) Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 • b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • c) śmierci członka Zarządu.

5) Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15.

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2) Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • b) realizacja celów statutowych,
 • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • g) składania wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 • h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16.

1) Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb ,nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2) Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes ,przesyłając informacje o terminie poczta elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym.

3) Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać poinformowani o posiedzeniu co najmniej 2 dni wcześniej, z wyjątkiem sytuacji wymagających podjęcia decyzji bez zbędnej zwłoki, której niepodjęcie może narazić Fundację na szkodę.

4) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17.

Sposób reprezentacji

1) Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w tym sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2) W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes i jeden członek Zarządu łącznie.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§ 18.

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa.

§ 19.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na wniosek Rady Fundacji po zatwierdzeniu projektu zmian przez Fundatora. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20.

1) Fundacja może połączyć się z inna fundacją dla efektywnego realizowania celów.

2) Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3) W sprawach połączenia z inna fundacją decyzje podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 21.

1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniętych celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2) O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia i polityki społecznej.

3) Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatora, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4) Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.